Ruildagen,extra dagen,margedagen

Een extra dag opvang

Je kunt een extra dag aanvragen via de ouderapp. Voor de kosten krijg je een kasbewijs. Dit kun je gebruiken om de extra opvanguren te declareren bij je werkgever en/of de Belastingdienst. Het bedrag wordt automatisch geïnd.

Marge/studiedagen

Veel basisscholen hebben los van de vakanties door het jaar heen studiedagen en margedagen. De leerlingen zijn dan vrij. Wij vangen je kind op margedagen/studiedagen graag op. In je BSO-pakket ontvang je op jaarbasis standaard een aantal marge-uren. Hiervoor hoef je niet extra te betalen. Heb je de margedagen niet nodig tijdens de schoolweken, dan kun je ze inzetten voor extra opvang in de vakanties.

Valt een marge/studiedag op een andere dag dan je kind is geplaatst en heb je opvang nodig? Natuurlijk proberen wij dat voor jou te regelen. Vraag dit wel ruim tevoren aan via de ouderapp. Een halve dag afnemen kan ook.

Een dag ruilen

Als je kind op een vaste dag niet komt, betaal je wel het aantal afgesproken opvanguren. Het is mogelijk om deze dag te ruilen, ook als je kind ziek was. Er moet dan voldoende plek zijn in de groep. Een dag ruilen doe je via de ouderapp. Er zijn een aantal belangrijke aspecten voor wat betreft het ruilen. De belangrijkste is dat we gebonden zijn aan de wettelijke verhouding tussen het aantal kinderen en het aantal medewerkers.

Beleid Ruildagen en Extra dagen

Dit beleid geldt niet voor de peuteropvang

1. Algemeen

Een kind is geplaatst voor één of meerdere dagen/dagdelen in de week op een locatie. Sommige ouders vinden het prettig om incidenteel een dag te kunnen ruilen of een extra dag of dagdeel opvang te hebben. Daar komt de SKOS graag aan tegemoet, mits er plek is op de locatie.

2. Ruildagen: afwezigheidsservice

Het is belangrijk dat ouders weten dat de mogelijkheid tot het ruilen van een opvangdag en/of het toestaan van een extra opvangdag een service is en geen recht. Het is alleen mogelijk als de groepsbezetting dit toelaat, zonder extra personeel/inval in te moeten zetten. Op de BSO worden ook de vervoersmogelijkheden meegewogen.
We gebruiken daarom ook de term ‘afwezigheidsservice’.
Belangrijk om te weten via de App/ouderportaal kunnen ouders ruildagen en extra dagen aanvragen. Voor ruildagen ontvangen de ouders geen services, voor afwezigheidsdagen wel.

De volgende spelregels zijn van toepassing:

 • Ouders dienen vóór 9.00 uur hun kind af te melden via de App/ouderportaal (lees verder App), anders vervalt voor die dag de afwezigheidsservice.
 • Wanneer ouders een dag willen ruilen kan dit via de App. Bij een ruildag aanvragen kiezen de ouders de dag die geruild dient te worden en geven het aantal dagdelen aan. Bij een ruildag worden er geen services opgebouwd. Ruilen de ouders van een lange (6.75 uur) naar een korte dag (3.75 uur) dan worden er geen services aangemaakt in de App.
 • Afwezigheidsservices voor ziekte en overig kunnen opgenomen worden binnen 28 dagen ná de originele opvangdag, de totale ruilperiode is dus 28 dagen.
 • Afwezigheidsservice voor vakantie kan opgenomen worden binnen 28 dagen vóór en 28 dagen ná de originele opvangdag, de totale ruilperiode is dus 56 dagen.
 • Ouders vragen een ruildag aan via de App; aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.
 • Uiterlijk (één) 1 week van te voren krijgen ouders via de App uitsluitsel van degene die de roosters maakt.
 • Terug ruilen (terugkomen op een verzoek tot ruilen) is alleen te regelen via de locatie.
 • KDV: halve dagopvang (woensdag en vrijdag) kan ook geruild worden tegen één hele dag op de maandag, dinsdag of donderdag, mits er plek is.
 • KDV: Hele dagopvang (maandag, dinsdag, donderdag) kan ook geruild worden tegen twee halve dagen op de woensdag of vrijdag, mits er plek is.
 • BSO: indien het kind met een SKOS busje wordt opgehaald van school is dit mede bepalend voor het al dan niet toekennen van de ruildag.
 • BSO: ouders die normaliter een lange middag afnemen en ruilen met een korte middag, mogen de resterende uren later alsnog inzetten binnen een termijn van wederom 1 x 28 dagen. (Let op deze uren worden alleen toegevoegd aan de afwezigheidsservice indien je jouw kind afmeldt)
 • Het aantal dagen dat ouders willen ruilen/inhalen is onbeperkt.
 • Niet gebruikte afwezigheidsservice vervalt 28 dagen ná de ruildag (de originele opvangdag).
 • Feestdagen en sluitingsdagen mogen gedurende het kalenderjaar geruild worden, zodat ouders zoveel mogelijk gebruik kunnen maken van de service. Dit noemen we ‘feestdagenservice’.

Uitzonderingen zijn 1e en 2e Kerstdag, Nieuwjaarsdag en de sluitingsdagen aansluitend aan deze dagen, want deze sluiting is al in de prijs verwerkt. Al naar hoe de feestdagen vallen, gaat het om 2e Paasdag, Koningsdag, 2e Pinksterdag, Hemelvaartsdag en de vrijdag na Hemelvaart. Eens per 5 jaar geldt dit ook voor Bevrijdingsdag (2020 – 2025). Niet gebruikte feestdagenservice wordt niet financieel gecompenseerd, noch meegenomen naar het nieuwe kalenderjaar.
• Onrechtmatig genoten services, bijvoorbeeld wegens opzegging van het plaatsingscontract, worden in rekening gebracht.

Ruilen bij ziekte
Ook bij ziekte van een kind kunnen ouders vragen of ze deze ziektedag kunnen inhalen op een andere dag. Hiervoor gelden dezelfde regels als voor de ruildagen.
Gaan kinderen tijdens de opvang ziek naar huis, dan worden de niet-genoten opvanguren niet gecompenseerd.

3. Extra dagen

Ouders die een extra dag of dagdeel willen afnemen (ook in de vakantie) kunnen dit via de App aanvragen. De groepsleiding beslist of de aanvraag mogelijk is en informeert de ouder via de App. De betaling van de extra dag kan via:

 • Afwezigheidsservice (vervalt 28 dagen ná de ruildag)
 • Feestdagenservice (vervalt per 1 januari)
 • BSO marge-urensaldo (vervalt na de Kerstvakantie)
 • Betaling op factuur

De ouder kiest zelf waar hij/zij gebruik van wil maken.

Bij de KDV geldt: een hele dag extra opvang is 11 uur, een halve dag extra opvang is 5,5 uur.
Bij de BSO geldt: een hele dag extra opvang is 10,25 uur, een halve dag extra opvang is 5,0 uur. Een halve dag is niet mogelijk bij een uitje/activiteit, tenzij de groepsleiding anders beslist.