Organisatie

De SKOS is een stichting zonder commerciële inslag. Maar we moeten natuurlijk wel geld verdienen om de organisatie in stand te houden op het kwaliteitsniveau dat je van ons verwacht. We doen er alles aan om een solide en verantwoord financieel beleid te voeren.

Voor onze organisatie staat het sociale aspect van kinderopvang en peuteropvang voorop. Alle inkomsten van de opvang zetten we in voor dat doel van de stichting. Om de financiële stabiliteit zo goed mogelijk te waarborgen bestaat de SKOS uit verschillende stichtingen:

  • Stichting Kinder Organisatie Spaarne
  • Stichting Kinderopvang Spaarne
  • Stichting Spaarne Peuters
  • Stichting Kinderprojecten Spaarne
  • Stichting Financiele Diensten Spaarne
  • Stichting Onroerend Goed Kinder Organisatie Spaarne

In onze uitingen gebruiken we de afkorting ‘SKOS’ voor onze hele organisatie.

Raad van Toezicht

Omdat de SKOS een stichting is hebben we geen eigenaar, maar een Raad van Toezicht. De leden hiervan worden benoemd voor vier jaar met de mogelijkheid van een keer herbenoemen. De raad houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken in de organisatie. Daarbij volgt ze in grote lijnen de Governance code kinderopvang. De raad fungeert als klankbord voor de directeur-bestuurder, de leden denken bijvoorbeeld mee over de strategie van de organisatie. Minimaal één keer per kwartaal komen de directeur-bestuurder en de raad bij elkaar. Een delegatie van raadsleden overlegt jaarlijks met de ondernemingsraad en de centrale ouderraad

Reglement

Leden van de Raad van toezicht